ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਸੋਮਵਾਰ

08:00AM - 04:00PM

ਮੰਗਲਵਾਰ

08:00AM - 04:00PM

ਬੁੱਧਵਾਰ

08:00AM - 04:00PM

ਵੀਰਵਾਰ

08:00AM - 04:00PM

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

08:00AM - 04:00PM

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ

ਐਤਵਾਰ

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਸਰਵਿਸਿਜ਼

15 Minute Phone Call

30 Minute Meeting